facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Сфери на дейност

sferi-na-deinost_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 • Мениджмънт и координация
 • Работен пакет 1 се фокусира върху управлението и координацията, за да се гарантира успешното изпълнение на проекта и да се постави основата за продължаване и дългосрочна устойчивост на Алианса. Това трябва да се постигне чрез:

   

  • Създаване на реформирано управление на ERUA;
  • разработване и прилагане на дългосрочна стратегия на ERUA;
  • създаване на ефективни структури за управление на проекти и споделени услуги, както и добро финансово управление;
  • създаване на нашата стратегия за застъпничество;
  • наблюдение и осигуряване на качествено изпълнение на дейностите на ЕРУА;
  • определяне на дългосрочната стратегия за устойчивост и продължаване на дейността;
 • Проектиране на иновативните пътеки за обучение на ERUA
 • Разработването и осъществяване на иновативни, съвместни академични инициативи. Въз основа на постиженията на ERUA1, РП2 ще улесни създаването на съвместни програми и други курсове с включена мобилност. Той ще координира също така провеждането на интензивни модули, летни и зимни училища и дейности за обучение в служба, както и разработването на онлайн учебни материали. Работен пакет 2 ще разшири и обхвата на общата инфраструктура на алианса свързана с разработване на иновативни педагогически методи чрез Лабораторията за академични иновации.

  Целта на РП2 е да укрепи съществуващата вече рамка на възможности за преподаване и учене и да улесни създаването на нови иновативни инициативи чрез:

  • Създаване на структурирана рамка за съвместни програми и съвместни степени;
  • по-нататъшно разработване на иновативни възможности за преподаване и учене;
  • създаване на възможности за безпроблемна мобилност;
 • Структуриране на изследователски клъстери
 • Целта на Работен пакет 3 е да се създаде дългосрочен модел за съвместни интердисциплинарни изследвания в рамките на ЕРУА. Чрез работния пакет се стремим да засилим високите постижения в областта на научните изследвания и общественото въздействие чрез следните цели:

  • Усъвършенстване на съвместната система за подкрепа на научните изследвания в рамките на ERUA;
  • Създаване на мрежи от изследователи за насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания отвъд границите на конкретни дисциплини и университети;
  • развиване на компетенциите подпомагащи интернационализацията на изследователите, които са в началото на кариерата си, като по този начин се улеснява тяхното интегриране в мрежовите и екипните научни дейности.
 • Оформяне на кампуса на ERUA
 • Целта на Работен пакет 4 е да ръководи разработването на кампус, който осигурява цялостно и последователно преживяване в широк смисъл, в рамките на ERUA. Това включва:

  • широко разпространено и устойчиво чувство за общност сред членовете на ERUA - включително студенти, преподаватели и неакадемичен персонал;
  • безпроблемна мобилност като част от всекидневния опит в кампуса;
  • общи стандарти за по-екологични и по-устойчиви виртуални и физически кампуси;
  • обща визуална идентичност.

  Насърчаваме подхода на "бавната мобилност", насочен към устойчивостта, който има за цел да увеличи максимално качеството и добавената стойност на мобилността, вместо да увеличава броя на пътувалите по инициативи на мобилност. Това се постига чрез увеличаване на възможностите за физическа, смесена и виртуална мобилност, стимулиране на обмена, взаимодействието, диалога, взаимното обучение, консолидиране на мрежите и затвърждаване на партньорствата, подобряване на чуждоезиковия капацитет на институциите членки, както и някои други инициативи.

 • Постигане на социална промяна в местните ERUA общности и региони
 • ERUA се развива като агент за насърчаване и разпространяване на принципите на устойчивост в обществото. Ние продължаваме да развиваме и разширяваме трите ключови инициативи (цифровизация, устойчивост и творчество), които създадохме по време на ERUA-1 (в РП5), за да свържем и ангажираме Алианса с външния свят (заинтересовани страни, партньорства, мрежи, общности, общества и региони). Тези инициативи са:

  • „Дигитална реформа“ за цифровизация,
  • „Aeiforia“ за устойчивост (от старогръцки - устойчивост)
  • „ERUAHaus“ за креативност (вдъхновена от европейската инициатива Баухаус)

   

  Работейки върху тези инициативи, ние установихме пречките и липсващите елементи, които да позволяват устойчив и междукултурен диалог. Тези елементи ще развием в ERUA. Основната цел на Работен пакет 5 е да демонстрира основните ценности на ERUA свързани с целите за устойчиво развитие и да обедини усилията си с тези на местните общности и регионите, за да се постигне по-голямо въздействие и ефективност.

 • Развитие на социалното предприемачество на ERUA
 • Целта на Работен пакет 6 е да насърчи предприемаческият дух в областта на социалните науки, в рамките на университетите, част от ERUA, като създаде връзки и потенциалното им сътрудничество с дисциплините на STEM, за да се отговори на обществените предизвикателства, свързани със съответните тематични области, определени в проекта.

  С разработването на РП6 ERUA цели:

  • Повишаване на пригодността за заетост на студентите чрез създаване и консолидиране на университетски start-up компании;
  • Подобряване на свързаността на университетите от ERUA с тяхната социална среда и нейните проблеми;
  • Прехвърляне и прилагане на академични знания, за да се допринесе за решаване на европейски предизвикателства със социална насоченост;
  • Подобряване на предприемаческата инфраструктура/ресурси във висшите учебни заведения за справяне с обществените предизвикателства;
  • Развиване на предприемачески дух във вътрешните и външните за университетите в ERUA, заинтересовани страни.
 • Промяна на ERUA чрез включване на студентите
 • Случващо се в рамките на РП 7 включването означава да се стимулира инициативата и ангажираността на студентите, в процес на съвместно създаване на средата, в рамките на Алианса на ЕРУА. Целта е да се насърчи демократичното участие, социалната отговорност и взаимното (междукултурно) обучение. Това ще бъде постигнато чрез следните инициативи:

  • Създаване на целенасочена студентска комуникация и повишаване на видимостта на студентите в рамките на ERUA;
  • Насърчаване на овластяването на студентите;
  • Създаване на формат за обмен на информация по теми свързани със социалната справедливост и междукултурното обучение;
  • създаване на съвместни студентски инициативи, които са отдолу-нагоре;
  • Организиране на Младежки форум за действие по отношение на проблеми, свързани с изменението на климата (Задача 7.7).
 • Разпространение и въздействие
 • Целта на РП8 е да ръководи и координира комуникационните усилия на ERUA (във физическа и виртуална среда) както за подобряване на вътрешната информираност на общността, чувството за принадлежност и дългосрочната продуктивна ангажираност, така и за увеличаване на видимостта и въздействието на Алианса сред външните заинтересовани страни. Това ще бъде постигнато чрез следните дейности:

  • създаване на устойчива и ефективна стратегия за комуникация и разпространение, насочена както към вътрешната, така и към външната аудитория;
  • осъществяване на въздействащи дейности по комуникация и разпространение на информация;
  • успешно взаимодействие с външни заинтересовани страни.
  • разработване и прилагане на цифрови услуги на ERUA, предоставящи различни възможности за обучение, изследвания и услуги,2 насочени към общността на ERUA.