facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Контакти

 

Дейност Име Позиция Имейл
Работен пакет 1: "Управление и координация" Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов ръководител/институционален координатор dtrendafilov@nbu.bg
Лилия Колова техническо лице - Администриране на проектите lkolova@nbu.bg
Проф. Пламен Дойнов,  д.н. академично лице - Акад. ръководство pdojnov@nbu.bg
Проф. д-р Васил Гарнизов академично лице - Акад. ръководство vasil.garnizov@gmail.com
д-р Диана Кулчицкая координатор - ERUA dkulchitskaya@nbu.bg
     
Работен пакет 2: "Пре-въобразяване на изследователската дейност"  Доц. д-р Едуард Маринов  координатор на група "Подкрепа на научни изследвания" eddie.marinov@gmail.com
Проф. д-р Кристиан Банков академичен координатор - група "Изследвания" kbankov@nbu.bg
Гл. ас. д-р Методи Методиев координатор - група "Педагогика" mmetodiev@nbu.bg
Християна Стоименова техническо лице - група "Студенти" hstoimenova@nbu.bg
       
Работен пакет 3: "Пре-въобразяване на образователните пътеки" Доц. д-р Юлияна Гълъбинова координатор  - Качество и акредитация jgalabinova@nbu.bg
Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев координатор - Образователни пътеки hchukurliev@nbu.bg
Славена Николова техническо лице - Общи курсове snikolova@nbu.bg
       
Работен пакет 4: "Пре-въобразяване на общността" Проф. д-р Людмил Георгиев координатор - Академично ръководство lgeorgiev@nbu.bg
Д-р Георги Текев координатор - Административно ръководство gtekev@nbu.bg
Борислав Георгиев координатор - ЧР b.georgiev@nbu.bg
Д-р Стефани Калдаръмова техническо лице - Еразъм координация skaldaramova@nbu.bg
Ивелина Павлова-Лиркова техническо лице - ЧР ipavlova@nbu.bg
Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева техническо лице - група "Мултилингвизъм" mhadjikoteva@nbu.bg
Гл. ас. д-р Емануела Чичова техническо лице - група "Мултилингвизъм" emanuela.tchitchova@gmail.com
       
Работен пакет 5: "Пре-въобразяване на кампуса" Гл. ас. д-р  Георги Гочев координатор - Обновяване на кампус ggochev@nbu.bg
Яни Андреев техническо лице - Дигитална свързаност jandreev@nbu.bg
Доц. д-р Венцислав Джамбазов техническо лице - Дигитална свързаност vdzhambazov@nbu.bg
Росица Филипова  техническо лице - Кампус rfilipova@nbu.bg
       
Работен пакет 6: "Дисеминация и устойчивост"  Доц. д-р Кристиян Постаджиян ръководител kpostagian@nbu.bg
Гл. ас. д-р Борияна Гигова координатор "Социални мрежи" bgosheva@yahoo.com
Гл. ас. д-р Стефания Темелкова координатор "Събития и комуникация" s.temelkova@gmail.com
Алиса Стойнова техническо лице - "Комуникации" astoynova@nbu.bg
Доц. д-р Илия Кожухаров техническо лице - Дизайнер ilijakojuharov@gmail.com
Мартин Стойчев техническо лице - "Уебсайт" mstoychev@nbu.bg
Филип Рашев техническо лице - Дизайнер frashev@nbu.bg
Кръстина Петрова техническо лице - "Комуникации" kpetrova@nbu.bg
Елена Гюрова техническо лице - "Комуникации" e.gurova@nbu.bg