facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Какво е реформаторски университет?

reform-uni1_1050x399_crop_478b24840a

 

Какво е реформаторски университет днес?

 

От средата на ХХ в. идеята за реформаторски университет служи като вдъхновение за висшите учебни заведения по цял свят. Реформаторското движение е оформило основни концепции в съвременното висше образование, което е насочено към студента и към интердисциплинарните изследвания. Движението е свързано с разширяването на висшето образование през десетилетията след Втората световна война. В Европа записването в реформаторски висши училища нараства от 5% през 50-те до 25% през 70-те. Това е повод за създаване на нови университети. 45% от всички университети в света, съществуващи през 1970 г., са основани след 1945 г. Повечето от тези нови институти са насочени към обучение на професионалисти, особено в приложните области, като имат за цел да задоволят нуждата от образование и растяща икономика на знанието. Не всички от тези висши училища са признати за реформаторски университети. Бързото разрастване на висшето образование предлага възможности за преосмисляне на това какви трябва да бъдат университетите.


Университетите от ERUA са основани през втората половина на XX в., за да преосмислят висшето образование по собствен начин като трансформиращи институции. Университетите UKON, Paris 8 и RUC са основани в края на 60-те и началото на 70-те. Университетът в Констанц, UKON, е основан през 1966 г. От самото начало се оформя като реформаторски университет, който трябва не само да задоволи нуждата от, но и да предефинира значението на висшето образование. Университетът Paris 8 е открит през януари 1969 г. като експериментален университетски център. През 1971 г. Paris 8 официално придобива университетски статут. Университетът Роскилде, RUC, е създаден през 1972 г., също като експериментален университетски център, който трябва да постави под съмнение традиционните форми на обучение. Алиансът включва още два реформаторски университета, които се формират малко по-късно. Егейският университет, UAegean, е основан през 1984 г., за да осигури регионалното развитие в Егейско море. През юли 1989 г. Нов български университет, НБУ, е основан от група учени и просветители, които създават „Дружество за нов български университет“ с цел реформиране на системата на българското висше образование. През 1991 г. българският парламент официално приема Нов български университет, НБУ, за частен/граждански университет изрично с тази мисия.


Всеки университет от алианса профилира изследователското си портфолио чрез съпоставка в структурата на ERUA днес, за да идентифицира приликите и разликите с останалите. Участниците в алианса разполагат с иновативни и експериментални образователни програми и методи за научни изследвания, които са в духа на реформаторското движение, но идва и въпросът какво прави един университет реформаторски. В търсене на отговор е проведено вътрешно изследване в полето на институционалните макроструктури на университетите от ЕРУА, oт което произтичат представените по-долу изводи относно организацията на образованието в структурата на консорциума.


Основна цел на UKON е да осигури необходимата среда за провеждане на повече експериментални и иновативни изследвания в полето на хуманитарните науки. За Paris 8, например, е от съществено значение интегрирането на изкуствата в университета. RUC насърчава работата в студентски групи, както и нови области на обучение в традицията на скандинавското образование като комуникация и интердисциплинарни екологични изследвания. За UAegean основна цел е да създаде форма на висше образование и научни изследвания, които да се провеждат в шестте кампуса на университета, разположени в Егейско море. В пост-социалистическия контекст на академичното образование в България НБУ въведе три основни иновации: тристепенната форма на студентско образование (бакалавър, магистър и доктор), Европейската кредитна система (ECTS), избираеми курсове и интердисциплинарни програми.


Тези обновления изискват преосмисляне на традиционната факултетна структура на университета. От Средновековието до началото на ХХ в. повечето европейски университети са организирани по модел от 4 факултета с три висши факултета по теология, медицина и право и факултет по либерални изкуства/философия. През XIX и началото на XX в. факултетът по либерални изкуства/философия е разделен на новите факултети по хуманитарни, социални и природни науки или техни вариации. От средата на ХХ в. реформаторските университети допълнително оспорват традиционното разделение на факултетите, като предлагат нови начини за организиране на университетската структура.


UKON е организиран в три секции, които са 1) хуманитарни науки (наречени още науки за ума), 2) природни науки и 3) политика, право и икономика. След това те допълнително се подразделят на няколко интердисциплинарни звена или дисциплинарни области, всяка от които често предлага няколко различни бакалавърски и магистърски програми. Освен това някои програми, например „Науки за живота“, се предлагат в сътрудничество между звената. Тези различни от традиционните за Германия факултети, са създадени с цел популяризиране на сътрудничеството между различни групи в университета.
Бакалавърските програми в Paris 8 са организирани в пет области: изкуства; хуманитарни и социални науки; филологии; право, икономика, и управление; наука, технологии и здраве. Към магистърските програми се добавя и нова специалност - културата и комуникации - организирана съвместно с университета Paris Nanterre. Тези области се разделят на 11 учебни и изследователски звена и пет института. Заедно с Nanterre Paris 8 създаде алианс, наречен University of Paris Lumières (UPL). UPL стои зад инициативата EUR-ArTec (École universitaire de recherche), т.нар. университетско училище за изследвания с магистърски програми по изкуства, дигитален свят и творчество.


RUC е разделен на четири института: комуникация и изкуства (или хуманитарни науки), хора и технологии, социални науки и бизнес и наука и околна среда. Тези институти отговарят за широк обхват от интердисциплинарни бакалавърски програми, разделени между хуманитарни, хуманитарно-технологични, социални и естествени науки, както и няколко бакалавърски и магистърски програми в същите области.
UAegean е разположен на шест острова в Егейско море и на всеки един от тях има по един факултет: хуманитарните науки, социалните науки, бизнес науки, инженерни науки и околната среда. Във всеки факултет има по няколко департамента. Всеки департамент предлага по една бакалавърска програма и една или повече магистърски програми.


Изследователската и академичната експертиза на НБУ е групирана в 33 различни департамента и изследователски центрове, които представляват гнездата на групи от учени от една или няколко близки области. Интердисциплинарността се упражнява на образователно и на изследователско ниво. На образователно ниво това става в много бакалавърски и магистърски програми, в които преподават учени от различни департаменти. На изследователско ниво това става чрез дейността на няколко интердисциплинарни лаборатории, както и чрез осъществяването на интердисциплинарни проекти. Факултетите от своя страна са организирани според различните степени на образование (базово, бакалавърско и магистърско), което отличава НБУ от всички други университети в България.


Всички университети от консорциум ERUA са организирани по начин, съобразен с духа на съвременното образование. Всеки от тях е иновативен в създаването на структурата на организацията и в услугите, които тя предлага, за да е в синхрон с динамиката на европейската култура и образование. Образователният фокус на участниците в консорциум ERUA е върху хуманитарните науки, социалните науки, природните науки и изкуствата. За разлика от много либерални институции в Европа в ERUA се набляга на обществената ангажираност, както и на силно изразената приложна страна на дисциплините. Всички участници в консорциума притежават също така и технологичен компонент. Всички от партньорските университети предлагат програми пряко свързани с бизнеса и управлението.


Европейският реформаторски алианс, ERUA, има за цел да трансформира практически идеята за висше образование в Европа като създаде мост между различни култури през доказани институции. Тези институции трябва да предлагат съвременно образование чрез иновативна методология, международно сътрудничество на доказани професионалисти от водещи сфери в разнообразни области на науката и изкуството, както и чрез повишено разбиране на представата за нас и другите, което да създаде възможност за съвременно висше образование в контекста на европейските ценности.